ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեռանկարային ծրագրերի իրականացման ժամկետը՝ 2019-2023թթ.

  1. Քրեակատարողական և հարկադիր կատարման գործ մասնագիտությունների գծով բարձրագույն (ցանցային), միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության կամ մասնագիտական ուսուցման իրականացում,
  2. Սնանկության կառավարիչների և սնանկության կառավարիչների թեկնածուների մասնագիտական ուսուցում,
  3. Եվրոպական քրեակատարողական ուսումնական կենտրոնների ակադեմիայի, քրեակատարողական  հիմնարկներում պատիժ կրող չափահասների կրթության միջազգային ցանցի տարեկան համաժողովների անցկացումը  ՀՀ-ում,
  4. Ուսումնական կենտրոնի տարածքի ընդլայնում և վերազինում. Կենտրոնի համար միասնական տարածքի ձեռքբերում /նախատեսվում է ստեղծել ռենտգենային զննման սարքավորումներով («Ռապիսկան» ինտրոսկոպ) հագեցած ուսումնական լսարան, ինչպես նաև ձեռք բերել «ՄԱԿՈՊ» կրակային ուսուցման մուլտիմեդիային համալիրը/,
  5. Դատապարտյալների, ներառյալ պայմանական վաղաժամկետ ազատման համար դիմած դատապարտյալների համար՝ ազատազրկման վերջնաժամկետը (կամ վաղաժամկետ ազատման համար նախատեսված ժամկետ) լրանալուց առնվազն վեց ամիս առաջ մասնագիտական ուսուցման դասընթացների (զոդող, վեբ դիզայներ, վարսահարդար և այլն) անցկացում,
  6. Ազատությունից զրկված անձանց (դատապարտյալների և /կամ/ կալանավորված անձանց) համար առցանց-հեռավար կրթական հարթակի պատրաստում, որի միջոցով հնարավոր կլինի այդ անձանց համար իրականացնել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթություն,
  7. Ազատությունից զրկված անձանց (դատապարտյալների և /կամ/ կալանավորված անձանց) համար հանրակրթության իրականացում՝ անկախ տարիքից,
  8. Ազատությունից զրկված անձանց (դատապարտյալների և /կամ/ կալանավորված անձանց) ազատազրկման ժամկետը լրանալուց հետո սոցիալական-իրավական հարցերով աջակցության տրամադրում,
  9. Անչափահաս (երեխա) իրավախախտների հետ վերականգնողական սոցիալական-իրավական աշխատանքների իրականացում: