Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիա

Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն