«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հանրապետությունում հանդիսանում է միակ ուսումնական հաստատությունը, որն իրականացնում է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ծառայողների վերապատրաստում: Հարկադիր կատարողի վերապատրաստման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են  «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով  (Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին օրենքով, Հոդված 14. Հարկադիր կատարողի վերապատրաստումը և հատուկ ուսուցումը ):

Տարեկան վերապատրաստման դասընթաց է անցնում 100 ծառայող: Հարկադիր կատարողի վերապատրաստումը և հատուկ ուսուցումը, իրականացվում  է  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված հրամանով:

Վերապատրաստման նպատակը  հարկադիր կատարողների շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովելն է՝  մասնագիտական գիտելիքների, աշխատանքային ունակությունների, կոմպետենցիաների և պատրաստվածության կատարելագործման և բարձրացման միջոցով:   Ըստ ժամանակացույցի դասավանդումն  իրականացվում է մասնագիտական գիտելիքների և գործնական հմտությունների ու կարողությունների կատարելագործմանը վերաբերող արդիական թեմաներով, ընդ որում,  յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանված են  պաշտոնի անձնագրով գործառույթներից բխող թեմաներ